Poradce pro vzdělávání - 20.05.2024

Základní informace

Název pozice
Poradce pro vzdělávání - 20.05.2024
Krátký popis
Kontakt: Belblová Jana Mgr., tel.: 950 125 322

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – poradce pro
vzdělávání v Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu
práce České republiky v Karlových Varech, se služebním působištěm v Karlových Varech, ID
11003322

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- zajišťujete, zpracováváte a poskytujete komplexní informace z oblasti přípravy na povolání,
informujete o formách studia, přijímacích a studijních podmínkách, o profilu a uplatnění
absolventa vzhledem k požadavkům trhu práce,
- poskytujete informace o dalších vzdělávacích možnostech a rekvalifikacích,
- poskytujete individuální a skupinové profesní poradenství podle zájmu,
- zprostředkujete spolupráci s odbornými pracovníky ostatních oddělení ÚP ČR podle povahy
problému,
- zprostředkujete základní kariérovou diagnostiku zaměřenou na identifikaci pracovního
a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince,
- zajišťujete poradenské a asistenční činnosti zahrnující pomoc při adaptaci na nové prostředí,
pomoc při zajištění ubytování a stravování např. na internátě, motivace účastníka k dalším
pokrokům,
-plnění funkce socializačního mediátora mezi školou a rodiči, pomoc při rozvoji sociálních
dovedností, v komunikaci a navazování sociálních vztahů, pomoc při uplatňování práv a při
obstarávání osobních záležitostí, podílení se na vytváření pracovních návyků v průběhu
odborné praxe, kterou účastník v rámci vzdělávání absolvuje,
- vedete příslušnou administrativu spojenou s poradenským procesem a jeho zabezpečením,
- další úkoly v rámci Vašeho služebního zařazení plníte dle pokynů přímých nadřízených,
- ve své činnosti se řídíte organizačním a pracovním řádem služebního úřadu, obecně
závaznými právními předpisy, vnitřními řídícími akty a služebními předpisy, plníte další
obecné úkoly z nich vyplývající a řádně hospodaříte se svěřenými prostředky,
- zúčastňujete se školení o bezpečnosti práce a požární ochraně organizovaných služebním
úřadem

Posuzovány budou žádosti1
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. května 2024,
tj. v této lhůtě
-doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98,
360 01 Karlovy Vary,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
-podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID xgmzpcw.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/57212-78099805“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Mzda
Od 25 280 KČ
Počet volných míst
1