právník/čka

Základní informace

Název pozice
právník/čka
Krátký popis
Charakteristika pozice:
Kontroluje právní správnost návrhů usnesení u materiálů předkládaných k projednání Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna, poskytuje informace a konzultace členům ZMB v souvislosti s výkonem jejich funkce, poskytuje konzultace a odbornou právní pomoc zaměstnancům Magistrátu města Brna a úřadům městských částí v oblasti zákona o obcích, kontroluje smlouvy, související dokumenty a další písemnosti předkládané k podpisu primátorce města Brna, vyjadřuje se k návrhu právních předpisů města, řeší další záležitosti veřejné správy na úrovni územně samosprávných celků. Podílí se na výkonu veškerých právních činností odboru.

Práce je vhodná jak pro zkušenější právníky s předchozí praxí v justici, státní správě či advokacii, tak i pro šikovné absolventy.
Bližší informace o druhu práce podá:
JUDr. Hana Doležalová, vedoucí Právního oddělení ORGO, tel. č. 542 172 059.

Platové podmínky: 11. platová třída - platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících + odměny.
Termín nástupu: dle domluvy.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
" vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru,
" orientace v právních předpisech, zejména: v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí; v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; v zákoně č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
" znalost práce s PC v běžných softwarech (Word, Excel, Outlook, ASPI, apod.),
" schopnost komunikace a samostatného myšlení, vysoké pracovní nasazení, schopnost pracovat v časové tísni, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, psychická odolnost,
" velmi dobrá znalost českého jazyka,
" velmi dobrý ústní a písemný projev.

Dále výhodou:
" znalost světového jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština).

Další informace k VŘ (náležitosti a přílohy přihlášky) viz www.brno.cz

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 31. 5. 2024 (včetně) na adresu:
Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Zaměstnanecké výhody:
Nabízíme:
" možnost trvalého vzdělávání - podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
" možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
" výbornou dostupnost - pracoviště v centru Brna,
" 5 týdnů dovolené,
" 4 dny indispozičního volna (sick days),
" možnost práce z domu až 3 dny v měsíci,
" umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
" závodní stravování,
" a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).


Mzda
35 000 - 45 000 KČ
Kategorie
Specialisté
Počet volných míst
1