PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Základní informace

Název pozice
PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Krátký popis
TŘ z:30/4/2024
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemnice Magistrátu města Třince v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení č. 07/2024 na obsazení pracovního místa:
- pracovník odboru životního prostředí a zemědělství
Místo výkonu práce: statutární město Třinec
Zařazení: úředník (zákon č. 312/2002 Sb.)
Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1)
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Pracovní poměr: doba neurčitá
Charakteristika vykonávané práce:
- státní správa na úseku kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zajišťování samosprávné činnosti v oblasti péče o veřejnou zeleň a úpravy veřejného prostranství na území města. Administrativní práce odborných agend odboru.
Platové podmínky:
- platová třída 9. - základní platový tarif od 24.100 Kč (zaručený plat) do 31.820 Kč dle započitatelné praxe + možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákoníkem práce.
Předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb., § 4:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním jednáním
- znalost jednacího jazyka
- další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem,
- výhodou zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb.
Jiné požadavky:
- vzdělání v oblasti přírodních věd - např. ochrany přírody a krajiny, případně zahradnictví
- vítána praxe v oboru zahradnictví, orientace v tvorbě, plánování, ochraně a správě zeleně
- vítána znalost problematiky územního samosprávného celku a orientace v oblasti veřejné správy
- odolnost vůči vysoké psychické zátěži
- komunikační dovednosti, spolehlivost, odpovědnost, schopnost samostatného jednání a rozhodování, schopnost týmové spolupráce, flexibilita, asertivita
- znalost práce na PC v rozsahu zkoušky ECDL (v životopise specifikujte úroveň znalostí)
- řidičský průkaz sk. B (řízení služebního vozidla při pracovních cestách).
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu, (číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana),
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče,
- telefon/e-mail (dobrovolný údaj k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového řízení).
Přílohy přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., § 7 odst. 5:
- profesní životopis s časovým vymezením praxí od měsíc/rok do měsíc/rok, včetně zaměření na popis vykonávaných činností a údajů o odborných znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. také kopie dokladu o vzdělání vztahujícím se k obsazovanému místu,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie).
Předpokládaný nástup od 01.07.2024 nebo dle dohody.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 07/2024 do 31.05.2024 do 14:30 hod na adresu: Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Přihlášky s požadovanými doklady lze zaslat také prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že ověřené přílohy uchazeč dodá nejpozději v den konání písemné části výběrového řízení. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 12.06.2024. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy a budou zpřístupněny pouze členům výběrové komise. Nevybraní uchazeči budou vyrozuměni e-mailem. Poskytnuté materiály si nevybraní uchazeči mohou vyzvednout na oddělení platovém a personálním do měsíce od vyrozumění.
Mzda
24 100 - 31 820 KČ
Počet volných míst
1